Stern Volvo Weesp BLIQ
Terug
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:15 Meisjes O12-3 Wolter de Greve KG2 - AB
16:15 - 17:30 Meisjes O12-5 Britt Swaab KG2 - CD
16:30 - 18:45 Keepertraining Trainingsgroep KG1 - A Trainer: Thijmen Anthonis
17:15 - 18:45 Meisjes O12-1 Sophie Rats KG1 - CD
17:30 - 18:45 Meisjes O12-2 Annelot Mommaal KG2 - CD
17:30 - 18:45 Meisjes O12-4 Loureen Scholte KG2 - AB
18:45 - 20:15 Meisjes O14-1 Chantal Mies KG1 - CD
18:45 - 20:00 Meisjes O16-3 Wolter de Greve KG2 - AB
18:45 - 20:00 Meisjes O16-4 KG2 - CD Nick Zografos
18:45 - 20:00 Meisjes O18-2 Peter van Ulsen KG1 - AB
20:00 - 22:00 Overig Trainingsgroep KG2 - CD KNHB HT2 training
20:30 - 22:00 Dames 7x7 Jan-Willem Koers KG2 - AB
20:30 - 22:00 Trimmers Peter van Ulsen KG1
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:30 Jongens O12-1 Koen Bos KG2 - CD
16:00 - 17:15 Jongens O12-2 Olivier Snoeks KG2 - AB
17:15 - 18:45 Jongens O14-1 Carlijn Sluyk KG1 - AB
17:30 - 18:45 Jongens O14-2 Floortje Vermeulen KG2 - CD
17:30 - 18:45 Meisjes O14-2 Koen Bos KG1 - CD
17:30 - 18:45 Meisjes O14-3 Evelijn Mommaal KG2 - AB
17:30 - 18:45 Meisjes O14-4 Nèsrine Boudghène KG2 - AB
18:45 - 20:15 Jongens O16-1 Pepijn Terlingen KG1 - AB
18:45 - 20:15 Jongens O18-1 Pieter van Grinsven KG2 - CD
18:45 - 20:15 Meisjes O16-1 Jikke Verschuur KG2 - AB
18:45 - 20:15 Meisjes O18-1 Koen Bos KG1 - CD
20:30 - 22:30 Dames 1 Arno Ramakers KG1 - CD
20:30 - 22:00 Dames 2 Allard van Winsen KG2 - CD
20:30 - 22:30 Heren 1 Heijmen Groothuis KG1 - AB
20:30 - 22:00 Heren 2 Paul Hulsman KG2 - AB
20:30 - 22:00 Heren 3 Allard van Winsen KG2 - AB
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:00 - 16:00 Benjamins jongens KG1
15:00 - 16:00 Benjamins meisjes KG1
15:00 - 16:00 Funkeys jongens KG1
15:00 - 16:00 Funkeys meisjes KG1
15:00 - 16:00 Jongens O8-1 KG2
15:00 - 16:00 Jongens O8-2 KG2
15:00 - 16:00 Meisjes O8-1 KG2
15:00 - 16:00 Meisjes O8-2 KG2
15:00 - 16:00 Meisjes O8-3 KG2
16:00 - 17:00 Jongens O10-1 KG2
16:00 - 17:00 Jongens O10-2 KG2
16:00 - 17:00 Jongens O9-1 KG1
16:00 - 17:00 Jongens O9-2 KG1
16:00 - 17:00 Meisjes O10-1 KG2
16:00 - 17:00 Meisjes O10-2 KG2
16:00 - 17:00 Meisjes O10-3 KG2
16:00 - 17:00 Meisjes O9-1 KG1
16:00 - 17:00 Meisjes O9-2 KG1
16:00 - 17:00 Meisjes O9-3 KG1
16:00 - 17:00 Meisjes O9-4 KG1
16:00 - 17:00 Meisjes O9-5 KG1
17:00 - 18:15 Meisjes O12-2 Annelot Mommaal KG1 - CD
17:00 - 18:30 Meisjes O14-1 Chantal Mies KG1 - AB
17:15 - 18:45 Meisjes O12-1 Jasper Klomp KG2 - AB
17:15 - 18:45 Meisjes O16-2 KG2 - CD Trainer Hockeywerkt, Lotte
18:30 - 20:00 Meisjes O16-3 Wolter de Greve KG1 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O16-4 Floortje Vermeulen KG1 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes O18-2 Lara Snel KG1 - CD
18:45 - 20:15 Dames 4 Allard van Winsen KG2 - AB
18:45 - 20:15 Meisjes O18-3 Jenthe Sikkema KG2 - CD
20:00 - 21:00 Dames Veteranen A KG1 - AB Trainer Dames 1
20:00 - 21:00 Dames Veteranen B Roy de Man KG1 - CD
20:15 - 21:45 Dames 3 Allard van Winsen KG2 - CD
20:15 - 21:45 Heren Veteranen VL1 KG2 - AB
20:15 - 21:45 Heren Veteranen VL2 KG2 - AB
21:00 - 22:00 Dames Veteranen C KG1 - CD Trainer dames 1
21:00 - 22:00 Heren Veteranen A KG1 - AB
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:30 Jongens O12-1 Koen Bos KG1 - AB
16:15 - 17:30 Jongens O12-2 Cas Mühl KG1 - CD
16:15 - 17:30 Meisjes O12-3 KG2 - B
16:15 - 17:30 Meisjes O12-4 Wolter de Greve KG2 - CD
16:15 - 17:30 Meisjes O12-5 KG2 - A Trainer Nick Zografos
17:30 - 19:00 Jongens O14-1 Carlijn Sluyk KG2 - AB
17:30 - 18:45 Jongens O14-2 Floortje Vermeulen KG2 - CD
17:30 - 18:45 Meisjes O14-2 KG1 - CD Trainer Nick Zografos
17:30 - 18:45 Meisjes O14-4 Wolter de Greve KG1 - AB
18:45 - 20:15 Jongens O16-1 Pepijn Terlingen KG1 - CD
18:45 - 20:15 Jongens O18-1 Pieter van Grinsven KG1 - AB
19:00 - 20:30 Meisjes O16-1 Jikke Verschuur KG2 - CD
19:00 - 20:30 Meisjes O18-1 Koen Bos KG2 - AB
20:30 - 22:30 Dames 1 Arno Ramakers KG1 - CD
20:30 - 22:00 Dames 2 Ruben Sikkema KG2 - CD
20:30 - 22:30 Heren 1 Heijmen Groothuis KG1 - AB
20:30 - 22:00 Heren 2 Paul Hulsman KG2 - AB
20:30 - 22:00 Heren 3 Allard van Winsen KG2 - AB
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:00 Keepers 6-tallen Trainingsgroep KG2 - D
16:00 - 17:00 Keepers 8-tallen Trainingsgroep KG2 - D
16:00 - 17:00 Jongens O10-1 KG2 - ABC Trainers, Klaske en Paul
16:00 - 17:00 Jongens O10-2 KG2 - ABC Trainers, Klaske en Paul
16:00 - 17:00 Jongens O8-1 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Jongens O8-2 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Jongens O9-1 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Jongens O9-2 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O10-1 KG2 - ABC Trainers, Klaske en Paul
16:00 - 17:00 Meisjes O10-2 KG2 - ABC Trainers, Klaske en Paul
16:00 - 17:00 Meisjes O10-3 KG2 - ABC Trainers, Klaske en Paul
16:00 - 17:00 Meisjes O8-1 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O8-2 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O8-3 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O9-1 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O9-2 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O9-3 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O9-4 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
16:00 - 17:00 Meisjes O9-5 KG1 Trainers, Jan Willem en Sjoerd
17:00 - 19:15 Keepertraining Trainingsgroep KG2 - D Joris
17:00 - 20:00 Overig Trainingsgroep KG2 - ABC Carroussel
17:00 - 18:00 Meisjes O14-3 Wolter de Greve KG1 - AB
17:15 - 18:45 Meisjes O14-1 KG1 - CD Carroussel training; Tijd is 17:20-18:40 uur!
17:30 - 19:00 Jongens O14-1 KG1 - CD Carroussel training; Tijd is 17:40-19:00 uur!
18:00 - 19:30 Meisjes O16-1 KG1 - CD Carroussel training; Tijd is 18:00-19:20 uur!
18:00 - 19:00 Meisjes O16-2 Wolter de Greve KG1 - AB
18:15 - 19:45 Jongens O16-1 KG1 - CD Carroussel training; Tijd is 18:20-19:40 uur!
19:00 - 20:00 Meisjes O18-3 Wolter de Greve KG1 - AB
Zaterdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
08:30 - 09:30 Trainingsgroep KG3 - AB