HUISREGELS

Voor het complex en het clubhuis van de MHC Weesp

Deze regels zijn van toepassing op een ieder die zich bevindt op het complex en/of in

het clubhuis.

Het complex en het clubhuis zijn alleen toegankelijk voor leden, bezoekers en personen die door het Bestuur zijn uitgenodigd. Het Bestuur is gerechtigd andere personen van

het complex te verwijderen. Tevens is het Bestuur gerechtigd personen, die zich niet

gedragen overeenkomstig het reglement of zich anderszins misdragen, van het complex

te verwijderen. Het Bestuur kan deze bevoegdheden delegeren aan de accommodatie-beheerder.

REGELS

 1. Het is niet toegestaan op het complex andere sporten, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij zulks gebeurt onder leiding van een door het Bestuur aangewezen trainer of begeleider.
 2. Het betreden of verlaten van de (kunst)grasvelden is alleen mogelijk door gebruik te maken van de daarvoor bestemde toe- en uitgangen. Er mag dus niet over de hekken geklommen worden. Het is niet toegestaan op het omringende hek van een (kunst)grasveld te zitten of te staan.
 3. Alvorens een (kunst)grasveld te betreden, dienen de schoenen van vuil te worden ontdaan. Een kunstgrasveld mag alleen worden betreden met daartoe bestemd schoeisel.
 4. Het is niet toegestaan op een (kunst)grasveld te roken of consumpties of (alcoholische) dranken te nuttigen. Het nuttigen van niet-alcoholische dranken is alleen toegestaan indien zulks gebeurd als onderdeel van de sportbeoefening, tijdens of direct na de training of wedstrijd.
 5. Afval, zoals lege plastic flesjes, koffiebekers en fritesbakjes, dienen te worden gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex en in het clubhuis staan. Laat geen rommel achter!
 6. Lege bierflesjes, flessen, glazen, kratten, enzovoorts, dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 7.  
 8. Honden zijn welkom op de accommodatie, rondom de velden, maar dienen altijd aangelijnd te zijn.
 9. Fietsen en bromfietsen dienen te worden gestald in de daarvoor bestemde stalling bij de entree.
 10. Betreding en verlaten van het complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgang bij het parkeerterrein.
 11. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de parkeerplaats. Het is niet toegestaan te parkeren op de ’s-Gravelandseweg. Anders dan in noodgevallen is het niet toegestaan het complex met een auto te betreden.
 12. In het clubhuis geldt een rookverbod.
 13. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken op het complex of in het clubhuis is niet toegestaan. Van deze regel zijn uitgezonderd de dames veteranen die op dinsdagochtend spelen.
 14. Aan personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel over de leeftijd is het tonen van een geldig identiteitsbewijs verplicht. Onverminderd deze regel wordt er op zaterdag voor 16.00 uur aan niemand alcohol geschonken. Het Bestuur is gerechtigd een ieder die zich schuldig maakt aan overmatig drankgebruik geen consumpties meer te verkopen, dan wel die persoon van het complex te verwijderen. Het Bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan een ander door het Bestuur aangewezen persoon.
 15. Alle consumpties worden contant afgerekend. Bij evenementen kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een consumptiebonnen.

DRUGS

Het gebruik van en/of handel in en/of bezit van (soft)drugs binnen het domein van de MHC Weesp of de directe omgeving van de MHC Weesp is verboden. Bij constateren van handel in (soft)drugs wordt de politie ingeschakeld.

SANCTIES

Tegen een ieder die handelt in strijd met enige bepaling van het reglement of die zich naar het oordeel van het Bestuur niet gedraagt zoals een lid of bezoeker van de MHC Weesp betaamt of die zich naar het oordeel van het Bestuur anderszins misdraagt, kan het Bestuur een of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • Het opleggen van een door het Bestuur te bepalen boete;
 • Vergoeding van eventuele schade;
 • Schorsing van een door het Bestuur te bepalen periode, indien degene waar tegen de maatregel wordt getroffen, lid is van de MHC Weesp;
 • Ontzegging van de toegang tot het complex of het clubhuis gedurende een door het Bestuur te bepalen periode;
 • Aangifte bij de politie;
 • De overige in de statuten van de MHC Weesp vermelde maatregelen.

SPORTIVITEIT EN RESPECT

 1. Gedragen zich met respect ten opzicht van elkaar, spelers van gastverenigingen, scheidsrechters, publiek en omwonenden;
 2. Zijn sportief in en buiten het veld, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden;
 3. Melden zich aan als vrijwilliger en dragen daarmee bij aan het welzijn en de gezelligheid van de club;
 4. Ruimen hun rommel op en laten het veld en het clubhuis achter zoals zij het zelf graag aan zouden treffen;
 5. Roken niet in het clubhuis;
 6. Parkeren hun auto en fiets op de daarvoor bestemde plaatsen en zorgen ervoor dat hulpdiensten altijd vrije doorgang kunnen hebben;
 7. Houden hun hond aan de lijn;
 8. Gedragen zich, ook na het gebruik van alcohol, met respect voor hun omgeving en denken bij het verlaten van de club aan omwonenden;
 9. Aarzelen niet anderen, indien nodig, aan te spreken op hun gedrag;
 10. Zijn trots op hun club en dragen haar een warm hart toe.

Miniregels voor de jongste jeugd!

 1. We zijn sportief
 2. We pesten en we schelden niet
 3. We ruimen onze rommel op !