Trainingsschema   maandag 18 juni 2018   03:42
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
16:00 - 17:15 Meisjes D4 Wolter de Greve KG1 - A
16:45 - 18:00 Jongens D2 Rosanne Steenbeek KG2 - B
17:15 - 18:30 Meisjes C3 Wolter de Greve KG3 - A
18:00 - 19:30 Jongens B1 KG2 - B
18:00 - 19:15 Jongens B2 Marianne Steenbeek KG1 - A
18:00 - 19:30 Jongens C1 Rosanne Steenbeek KG2 - A
18:00 - 19:30 Jongens D1 Léon van Hennik KG1 - B
18:30 - 19:15 Keepers MB2 en MB3 Trainingsgroep KG3 - B
18:30 - 19:45 Jongens B3 Wolter de Greve KG3 - A
19:15 - 20:30 Meisjes A2 Marianne Steenbeek KG1 - A
19:30 - 21:00 Jongens C1 Rosanne Steenbeek KG2 - B
19:30 - 21:00 Meisjes A1 Léon van Hennik KG2 - A
19:30 - 20:30 Meisjes B2 Frank Schaefers KG1 - CD
20:30 - 22:00 Trimhockeyleden Eddy-Peter van der Veen
Wolter de Greve
KG1 - A
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:45 - 16:30 Keepers MB3, MB4 en JD2 Trainingsgroep KG1 - B
15:45 - 17:00 Meisjes D2 Rosanne Steenbeek KG2 - A
16:00 - 17:30 Jongens D1 Daniel Hulkenberg
Daniel Hulkenberg
KG2 - B
16:00 - 17:15 Meisjes D3 Wolter de Greve KG1 - A
16:30 - 17:15 Keepers MD1, MD2 en JD1 Trainingsgroep KG1 - B
17:00 - 18:30 Jongens C1 Rosanne Steenbeek KG2 - A
17:15 - 18:30 Meisjes C4 Wolter de Greve KG1 - A
17:15 - 18:30 Meisjes C5 Jip Wesseling KG3 - A
17:30 - 19:00 Meisjes C1 Daniel Hulkenberg
Léon van Hennik
KG2 - B
17:30 - 19:00 Meisjes D1 Rogier Snoeks KG1 - B
18:30 - 20:00 Meisjes B1 Rosanne Steenbeek KG1 - A
18:30 - 19:45 Meisjes B3 Wolter de Greve KG3 - A
19:00 - 20:30 Jongens A1 Dave van Spankeren KG2 - A
19:00 - 20:30 Meisjes A1 Léon van Hennik KG2 - B
19:00 - 20:15 Meisjes C2 KG1 - B
20:00 - 21:30 Dames 2 Wolter de Greve KG1 - A
20:30 - 22:00 Dames 1 Rosanne Steenbeek KG2 - A
20:30 - 22:00 Heren 1 Dave van Spankeren KG2 - B
20:30 - 22:00 Heren 2 KG1 - B
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
14:30 - 15:30 Benjamins Jongens KG1 - AB
14:30 - 15:30 Benjamins Meisjes KG1 - AB
15:30 - 16:45 Jongens D2 Wolter de Greve KG2 - B
15:45 - 16:45 Jongens F1 KG1 - AB
15:45 - 16:45 Meisjes F1 Marianne Steenbeek KG1 - AB
15:45 - 16:45 Meisjes F2 Marianne Steenbeek KG1 - AB
15:45 - 16:45 Meisjes F3 Marianne Steenbeek KG1 - AB
16:00 - 17:15 Jongens 8E1 Marianne Steenbeek
Daniel Hulkenberg
KG2 - A
16:45 - 18:00 Meisjes D4 Wolter de Greve KG3 - A
17:00 - 18:00 Jongens 6E1 Marianne Steenbeek KG1 - B
17:00 - 18:00 Jongens 6E2 Marianne Steenbeek KG1 - B
17:00 - 18:00 Meisjes 6E1 Marianne Steenbeek KG1 - A
17:00 - 18:00 Meisjes 6E2 Marianne Steenbeek KG1 - A
17:00 - 18:00 Meisjes 6E3 Marianne Steenbeek KG1 - A
17:00 - 18:00 Meisjes 8E1 Maarten Verschuur KG2 - A
17:00 - 18:00 Meisjes 8E2 Daniel Hulkenberg KG2 - A
17:30 - 19:00 Jongens B1 KG2 - B
18:00 - 19:15 Jongens B3 Frank Schaefers KG1 - B
18:00 - 19:15 Jongens C1 Marianne Steenbeek KG1 - A
18:00 - 19:15 Meisjes C3 Wolter de Greve KG2 - A
19:00 - 20:30 Jongens A1 Dave van Spankeren KG2 - B
19:15 - 20:30 Dames jong 1 Nick da Costa KG2 - A
19:15 - 20:30 Jongens B2 Frank Schaefers KG1 - B
19:15 - 20:30 Meisjes A3 Marianne Steenbeek KG1 - A
19:15 - 20:30 Meisjes B2 KG1 - A
20:00 - 21:30 Dames Veteranen C Wolter de Greve KG3 - A
20:30 - 22:00 Dames 3 Maarten Udema KG1 - A
20:30 - 22:00 Dames Veteranen A Eddy-Peter van der Veen KG2 - A
20:30 - 22:00 Dames Veteranen B Eddy-Peter van der Veen KG2 - A
20:30 - 22:00 Heren Veteranen A Titus Brandsma KG1 - B
20:30 - 22:00 Heren Veteranen B Titus Brandsma KG1 - B
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:45 - 17:15 Jongens D1 Daniel Hulkenberg KG2 - B
15:45 - 17:15 Meisjes D1 Rosanne Steenbeek KG2 - A
16:00 - 17:15 Meisjes D3 Pieter van Grinsven
Jules Mostert
KG1 - B
17:15 - 18:45 Meisjes C1 Daniel Hulkenberg KG2 - A
17:15 - 18:45 Meisjes C2 Chantal Mies KG2 - B
17:15 - 18:30 Meisjes C5 Jip Wesseling KG1 - A
17:15 - 18:30 Meisjes D2 Rosanne Steenbeek KG1 - B
17:30 - 18:30 Keepers MC2, MC3, MC4 en MC5 Trainingsgroep KG3 - A
18:30 - 19:45 Meisjes A2 Lara Snel KG1 - B
18:30 - 19:45 Meisjes B3 Wolter de Greve KG1 - A
18:45 - 19:45 Keepers JC1, JB2 en JB3 Trainingsgroep KG2 - B
18:45 - 20:15 Meisjes B1 Rosanne Steenbeek KG2 - A
19:45 - 20:30 Keepers H1 en D1 Trainingsgroep KG2 - B
20:00 - 21:30 Dames 2 Wolter de Greve KG1 - B
20:30 - 22:00 Dames 1 Dave van Spankeren
Rosanne Steenbeek
Rosanne Steenbeek
KG2 - AB
20:30 - 22:00 Heren 2 KG1 - A
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:30 - 16:30 Jongens 8E1 Rogier Snoeks KG2 - B
15:30 - 16:30 Meisjes 8E1 Rogier Snoeks KG2 - A
15:30 - 16:30 Meisjes 8E2 KG2 - A
16:30 - 17:30 Jongens F1 Jan-Willem Koers KG1 - AB
16:30 - 18:00 Meisjes D1 Rogier Snoeks
Carlijn Sluyk
KG2 - A
16:30 - 17:30 Meisjes F1 Jan-Willem Koers KG1 - AB
16:30 - 17:30 Meisjes F2 Jan-Willem Koers KG1 - AB
16:30 - 17:30 Meisjes F3 Jan-Willem Koers KG1 - AB
17:30 - 19:00 Meisjes C1 Cees Wesselman KG2 - B
17:30 - 18:45 Meisjes C4 Jip Wesseling KG1 - A
17:45 - 19:00 Jongens C1 Sam Villanueva KG1 - B
18:00 - 19:00 Keepers MB1, JB1 en MA1 Trainingsgroep KG2 - A
19:00 - 20:30 Jongens A1 Dave van Spankeren KG2 - A
19:00 - 20:30 Jongens B1 KG1 - A
19:00 - 20:30 Meisjes A1 Léon van Hennik KG2 - B
19:00 - 20:15 Meisjes A3 Peter van Ulsen KG3 - A
20:15 - 21:45 Dames jong 1 Nick da Costa KG1 - B
20:30 - 22:00 Heren 1 Dave van Spankeren KG2 - AB